Plancius leerlijnen

Gepubliceerd op: 03 juli 2014

Om af te studeren aan de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening dienen de studenten van de Hanzehogeschool te Groningen een afstudeeronderzoek te doen. Dit onderzoek wordt gedurende een jaar uitgevoerd. Twee studenten hadden de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de Plancius leerlijnen het beste toegepast kunnen worden op kinderdagcentrum de Vuurtoren. Deze vraag lag bij de instelling omdat zij graag de ontwikkeling van de kinderen methodischer willen stimuleren en de instelling wilde professionaliseren.

Onderzoeksvraag
Uit een eerder onderzoek op de instelling is gebleken dat de Plancius leerlijnen de best passende methode was om deze verandering te bewerkstelligen. De Plancius leerlijnen zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een IQ tot 35.

De onderzoeksvraag is beantwoord door gegevensverzameling bij elf externe instellingen. Deze gegevens zijn verkregen door middel van interviews. De studenten zijn bij de instellingen langs gegaan en hebben vragen gesteld aan de hand van een vragenlijst. Ook zijn een aantal instellingen digitaal geïnterviewd omdat deze instellingen geen ruimte vrij hadden in hun planning voor een interview. Toch is er bij de digitale interviews geen informatie verloren gegaan. De vragenlijsten werden ingevuld en teruggestuurd waarnaar de studenten bij onduidelijkheden nog vragen opstelden en telefonisch contact opnamen met de desbetreffende respondent.

Naast interviews bij de externe instellingen zijn ook de medewerkers van het kinderdagcentrum zelf geïnterviewd. Ook deze medewerkers zijn geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst. Het unithoofd, een gedragsdeskundige en meerdere zorgcoördinatoren zijn geïnterviewd.

Plancius leerlijnen
Uiteindelijk hebben wij de gegevens uit de interviews naast elkaar gelegd om tot een conclusie te komen. Als antwoord op de vraag ‘Hoe kunnen de Plancius leerlijnen het beste worden toegepast binnen kinderdagcentrum de Vuurtoren, zodat de ontwikkeling van de kinderen methodischer gestimuleerd wordt en de huidige werkwijze wordt verbeterd?’ hebben wij het volgende geformuleerd: om de Plancius leerlijnen zo goed mogelijk toe te passen op kinderdagcentrum de Vuurtoren kan het beste het hele programma aangeschaft worden. Er zijn verschillende redenen waarom wij dit als antwoord geformuleerd hebben.

Activiteitenkaarten
Allereerst is uit de vragenlijsten naar voren gekomen dat het implementatieproces goed moet verlopen wanneer er gewerkt gaat worden met een nieuwe methode. Dit implementatieproces is de basis van het goed doen slagen van een nieuwe methode. Het Plancius programma biedt hiervoor verschillende mogelijkheden, zo kunnen cursussen gevolgd worden of kan er gekozen worden voor een implementatietraject op maat. Verder biedt het Plancius programma extra hulpmiddelen voor het werken met de Plancius leerlijnen. Uit de interviews met de externe instellingen bleek dat de medewerkers veel baat hadden bij deze extra handvatten. Ook de medewerkers van het kinderdagcentrum zelf gaven aan baat te hebben bij deze hulpmiddelen en dan met name de activiteitenkaarten. Deze zouden een uitkomst bieden voor invallers of nieuwe medewerkers maar ook kunnen de activiteitenkaarten dienen als stok achter de deur voor de (vaste) medewerkers.

Aanbevelingen
Naast deze conclusie zijn er nog aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn eveneens gebaseerd op de verkregen informatie uit de interviews en het literatuuronderzoek. De eerste aanbeveling sluit aan op het antwoord dat geformuleerd is op de hoofdvraag, namelijk het aanschaffen van het gehele Plancius programma. Hierbij wordt aangeraden minimaal één medewerker per groep deel te laten nemen aan de cursussen die bij het programma horen. Deze medewerkers kunnen de andere medewerkers weer instrueren.

Leerdoelen
Daarnaast is gebleken dat niet altijd alle medewerkers op de hoogte zijn van de leerdoelen van de kinderen, daarom is aangeraden meer te communiceren en de leerdoelen van de kinderen centraal op de groep op te hangen. Daarnaast is aangeraden om dagelijks te rapporteren, waardoor ook de communicatie zal verbeteren. Verder is uit de interviews met externe instellingen naar voren gekomen dat het Plancius programma geen volledige methode is.

Twee methodes één geheel
Het KDC was sowieso van plan naast de Plancius leerlijnen gebruik te gaan maken van de methode ‘Ervaar het maar‘. De onderzoekers raden daarom aan de thema’s van ‘Ervaar het maar’ door te voeren in de Plancius leerlijnen. Dit kan door de leerdoelen en activiteiten uit Plancius te koppelen aan de thema’s van ‘Ervaar het maar’. Op deze manier worden de twee methodes samen één geheel. Ook is aangeraden om naast deze methodiek gebruik te blijven maken van psychologisch onderzoek, gebleken is dat op de externe instellingen waar met Plancius leerlijnen gewerkt wordt ook nog gebruik wordt gemaakt van psychologisch onderzoek.

Leerlijnen communicatie en motoriek
Verder is aangeraden om de logopedist en fysiotherapeut niet te laten werken volgens het Plancius programma. Uit de interviews is gebleken dat zij dan vaak hun behandeling niet meer vergoed kunnen krijgen. Wel zijn er leerlijnen gericht op communicatie of motoriek. Uit deze leerlijnen kunnen speciale doelen gehaald worden waarvoor fysiotherapie en logopedie ingeschakeld kunnen worden. Daarom is aangeraden om hen wel op de hoogte te stellen van de Plancius leerlijnen, maar zij dienen dan zelf invulling te geven aan de manier waarop aan de doelen gewerkt wordt.

Vervolgonderzoek
Verder is uit de interviews naar voren gekomen dat de Plancius leerlijnen moeilijk toe te passen zijn bij kinderen met EMB in combinatie met ernstige gezondheidsproblemen. Omdat wij hier geen pasklare oplossing voor hadden hebben wij aanbevolen hier een vervolgonderzoek naar te doen. Ook voor de groep op het KDC met kinderen met een IQ hoger dan 35 zullen de Plancius leerlijnen niet geschikt zijn. Voor deze groep is aanbevolen te blijven werken met het huidige leerlingvolgsysteem en daarnaast de ZML-leerlijnen op deze groep in te zetten. De ZML-leerlijnen sluiten aan op het hoogste niveau van de Plancius leerlijnen. Tot slot is geadviseerd om tweejaarlijkse evaluatiemomenten te houden en jaarlijks nieuwe ondersteuningsplannen op te stellen.

Door: Marieta de Jong en Carmen Huizinga

Meer informatie
Het onderzoek kan opgevraagd worden door ons een mail te sturen.

Auteur(s): Marieta de Jong en Carmen Huizinga
Jaar van uitgave: 2014
Publicatie type:

Steun het Platform EMG en word ook donateur!