Zeggenschap en inclusie EMB

Mensen met ernstig meervoudige beperkingen lopen veel risico de regie en controle over hun eigen leven te verliezen en buitengesloten te raken van onze samenleving. Het project Zeggenschap en inclusie voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen wil organisaties toerusten om de zeggenschap van deze groep en hun betrokkenheid en deelname aan de maatschappij te stimuleren en te borgen. Het Platform EMG is bij dit project betrokken.

In het project staat de praktijk centraal:

 • Uw team vormt, na een intake, samen met 4-8 teams uit andere instellingen een leernetwerk. Daarin wisselen teams kennis, ervaringen en resultaten uit en leren zij van experts en van elkaar.
 • U werkt met de VeranderKIZT (Kwaliteits-, Inclusie- en ZeggenschapTools) aan vergroting van zeggenschap en inclusie voor mensen met EMB en aan een manier van (intern) organiseren die hierbij aansluit.
 • Tijdens het leernetwerk organiseren we 2 netwerkbijeenkomsten en een slotbijeenkomst
 • Een team van medewerkers, mensen met een beperking en hun familie/netwerk gaat aan de slag onder begeleiding van een coach en experts. Deze samenwerking vormt de basis voor het verandertraject. De ondersteunende rol van het management is hierin essentieel
 • Uw ervaringen en resultaten vormen de basis om de VeranderKIZT te verfijnen en geschikt te maken voor de praktijk. Doel is bredere verspreiding, zodat meer mensen en organisaties profijt hebben van deze kennis.

Doel
Het project Zeggenschap & inclusie wil bereiken dat mensen met meervoudige beperkingen meer zeggenschap hebben over hun leven en een gelijkwaardiger positie in de maatschappij innemen.

Resultaten

 • U werkt gedurende het traject aan vergroting van zeggenschap en inclusie van mensen met EMB binnen uw eigen organisatie (actie, uitvoering, implementatie) en u krijgt handreikingen om interne organisatieprocessen te verbeteren (beleid, cultuur)
 • U krijgt concrete handvatten aangereikt uit de VeranderKIZT
 • U krijgt inzicht in belemmerende en bevorderende factoren binnen de eigen organisatie
 • U leert van elkaar door uitwisseling van verhalen, tips, do’s en dont’s en best practices

Bijeenkomsten
De drie leernetwerkbijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden. De bijeenkomsten vinden waarschijnlijk in Utrecht plaats in de maanden september 2012, januari 2013 en juni 2013. Deelname aan het verbetertraject en het leernetwerk is gratis.

Aanmelden
Aanmelden kan door het Aanmeldingsformulier zeggenschap en inclusie in te vullen en te mailen naar Judith Oosterom. Ook voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen. Na aanmelding neemt een lid van de projectgroep (Perspectief, CBO, Vilans) telefonisch contact met u op om de voorwaarden voor deelname met u door te nemen.

Deze voorwaarden zijn:

 • Samenstelling van een team met medewerkers uit verschillende lagen van uw organisatie, mensen met EMB en personen uit hun netwerk
 • Motivatie en draagvlak bij team, management en cliëntenraad
 • Facilitering van een team in tijd en geld voor deelname aan netwerkbijeenkomsten, een slotconferentie en voor het uitvoeren van het project in de organisatie
 • Bereidheid tot organisatieveranderingen om te komen tot meer zeggenschap en inclusie voor mensen met EMB
 • In kaart brengen van concrete vragen van de organisatie op het gebied van zeggenschap en inclusie bij mensen met EMB

Steun het Platform EMG en word ook donateur!